Banner papereria Ruiz

PP i UPIB aproben el pressupost municipal per a 2012, que preveu un superávit de quasi 3 milions d’euros

El Camp de Túria
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, en sessió extraordinària, el pressupost municipal i la plantilla municipal per a l’any 2012. Els vots de la coalició de govern (PP i UPIB) han servit per portar endavant este projecte, que no ha convençut a PSOE, ‘Coalició Compromís’, Mas Camarena i CUBE.

José García

El pressupost de l’any 2012 de Bétera ascendix a 18.615.294 euros de ingresos, i a 15.692.224 euros de despeses. Segons explica el regidor d’hisenda al consistori d’esta població, Josep Enric Alcàcer, “el de 2012 és el primer projecte de Pressupost que presenta un superàvit inicial pensant en complir l’objectiu d’estabilitat pressupostària”.

Este projecte de pressupost s’ha aprovat amb un superàvit inicial de més de 2.900.000 euros, import superior al romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu de la liquidació pressupostària de 2010 en quasi 690.000 euros.

L’import adicional és el consignat per garantir el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, una volta realitzats els ajustos que marca la comptabilitat nacional, després d’haver-se aprovat la sol·licitud de poc més de 4 milions d’euros al govern de l’Estat, per pagar factures encara no abonades als proveïdors. “El ingresos totals son al voltant de 18.600.000 € dels quals 18.450.000 són ingresos corrents i la resta, de capital. Per a la seua quantificació s’han seguit criteris de màxima prudència als efectes d’evitar distorsions a l’actual situació econòmica”, hi ha assenyalat Alcàcer.

Segons este regidor, l’estat de despeses i les seues dotacions es consideren “suficients” per atendre el capítol de personal al servei de l’Ajuntament, les quotes d’amortitzacions i interessos de préstecs concertats i de les obligacions assumides així com els contractes i compromisos ja subscrits i les aportacions a Entitas supramunicipals corresponents a l’exercici 2012.

“S’ha tractat d’ajustar al màxim el projecte de Pressupost al vigent Pla d’Ajust per al periode 2012-2022. Pel que fa als ingressos, s’han realitzat modificacions als capítols III, IV i VII, per haver-se observat la conveniència d’ajustar determinats conceptes d’ingresos d’estos capítols, ascendint la desviació global a 17.294 euros el que equival al 0.092% de les previsions del Pla” ha precisat Alcàcer.

Respecte a l’estat de despeses s’han realitzat les següents adequacions: al capítol II (gastos corrents), ha sigut dotat de crèdits adicionals per finançar parcialment els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits d’exercicis anteriors ja tramitats; al capítol IV (transferències de capital), ha sigut ajustat a la baixa, tenint-se en compte les necessitats reals de l’Entitat; i al capítol VI (inversions), s’han inclòs despeses d’inversió destinades, fonamentalment, a finançar la reposició i millora de la infraestructura bàsica del municipi i instal.lacions d’estalvi energètic. Amb els ajustos esmentats, les dotacions addicionals ascendeixen a 425.224 euros, que equivalen al 2,79% de les previsions del Pla.

La major part de l’ajust correspon a la financiació parcial dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits d’exercicis anteriors ja tramitats i s’ha realitzat amb la finalitat de que els crèdits de despeses previstes per a 2012 no es vegen limitades per la comptabilització d’obligacions procedents d’altres exercicis.

El regidor d’Hisenda ha destacat que el deute bancari a llarg termini ascendeix a l’inici de 2012 a 2.469.118,18 euros, equivalents al 13,38% dels recursos ordinaris previstos al projecte de Pressupost: “un percentatge que es troba molt lluny del 110% a que fa referència l’article 53 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el que posa de manifest el baixísim nivell d’endeutament financer de l’Ajuntament”.

Crítiques d’EUPV
El portaveu d’Esquerra Unida a Bétera, Luis Poveda, ha expresat les seues queixes perquè el pressupost s’haja aprovat en un Ple Extraordinari, en que els veïns i veïnes no poden prendre la paraula per a exposar la seua opinió”.

EU, sense representació política a l’Ajuntament de Bétera, considera que “els pressupostos recentment aprovats están condicionats pel Pla d’Ajustament aprovat recentment” i creu que estos comptes públics “van a significar majors costos i menys serveis per als veïns i veïnes de Bétera”.

1 Comment
  1. Es muy facil, se suben las tasas, no se invierte nada en el pueblo, los parados, que les den, fiestas y coets que no falten y ¿cuanto ingresara la caja municipal ? por el agua potable ¿ y el año que viene ?

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.