Fira del Dolç Artesà de Casinos

Els castells edetans: El castell de Riba-roja

Els castells edetans: El castell de Riba-roja, columna de José Fornieles

 

Al nucli de Riba-roja del Túria existeix un castell que és desconegut per la majoria dels edetans. No és estrany pensar que en aquesta gran localitat hi haguera un edifici tan senyorial, ja que la seva situació estratègica i la proximitat al riu, ha estat un atractiu per a les civilitzacions que han passat per la nostra comarca.

 

Durant l’època romana, el terme de Riba-roja, comptava amb nombroses viles rústiques i amb tres aqüeductes, que encara avui, resisteixen el pas dels anys. També destaca el poblat del Pla de Nadal, el qual està datat en època visigòtica (s.VII-VIII) i és un dels jaciments arqueològics més important de tota la península Ibèrica, donada l’escassetat de restes datades en aquestes dates.Castell de Riba-roja

Molts investigadors afirmen que la construcció d’aquest castell, així com la seva muralla, es va produir en època romana. Aquest assentament tindria una funció militar, que aprofitaria la seva posició respecte al riu ia les terres de cultiu.

Durant el període musulmà, s’abandona el poblat del Pla de Nadal, el qual s’incendia, i es destruïx el palau visigot (al voltant del 779). D’aquest mode, seus moradors van passar a habitar petites viles rurals i l’antic assentament militar, que actualment forma el nucli antic del poble. Així doncs, el nucli es va transformar i les seves defenses es van refer i es van ampliar.

Part de les noves muralles es van construir sobre els basaments dels murs d’època romana. Aquestes defenses es van fer utilitzant els materials constructius que produïa el medi pròxim i la seva tècnica era diferent de la que havien emprats els seus anteriors habitants. De la mateixa manera que es van refer les muralles, es va construir l’actual castell, el qual també aprofitaria les fonamentacions d’antigues edificacions (segurament, els millors edificis del període anterior).

Aquest nou castell s’emplaçaria al carrer de la Cisterna, al costat de la plaça Eusebio Benedito. Amb total probabilitat, es tractava del domicili-palau de les autoritats de l’època.

Amb l’arribada de la reconquesta, Riba-roja es rendeix a Jaume I sense que correguera la sang. D’aquest mode, en 1238, la localitat passa a mans del seu fill Pedro Fernández Azagra, el qual no va tardar a buscar representants perquè controlessin la localitat i cobressin els impostos que li pertanyien, els quals viurien al castell.

En 1348, el Senyor de Riba-roja era Ramon Riusech i Moraida. A causa dels conflictes ocasionats pels unionistes, aquest va haver d’ampliar i consolidar el recinte emmurallat, dotant al conjunt de la localitat d’una major capacitat defensiva.Planta Castell Riba-roja. Plànol: Veges Tu i Mediterrània SL

Durant els segles XIV i XV, el poble va patir una remodelació urbanística i es van construir nous habitatges pròximes al nucli existent. En aquest període, una de les façanes del castell va passar a comunicar amb la nova plaça que es va fer després de la demolició d’una part de la muralla.

Al segle XVI va esclatar la guerra de les germanies i el senyor de Riba-roja es va mantenir lleial al rei Carles I. Així doncs, la localitat va ser atacada per les forces agermanades.

De qualsevol manera, els veïns mudèjars de Riba-roja van comptar amb el suport de tots els senyors de la localitat, especialment amb el de Sancho Cardona Ruiz de Lihori. Aquest va ser processat per la Santa Inquisició per negar-se a la conversió dels seus súbdits. Però això no va impedir que en 1609 es produís l’expulsió dels seus habitants de la vila, deixant el conjunt gairebé deshabitat.

Al llarg de la història, el castell ha passat d’unes mans a unes altres i cal destacar senyorius com els marquesos de Guadalest, els marquesos de Càceres i els comtes de Revillagigedo (els quals, recentment, han fet importants donacions a la localitat).

El castell:
El castell és una construcció de gran volum, tractant-se de la fortificació més gran que actualment existeix a la comarca (la superfície total ronda els 1.500 m2). Com s’ha dit anteriorment, el palau ha tingut variacions al llarg de la història i per això es poden apreciar una gran varietat de solucions constructives, depenent de l’època. D’aquest mode, a simple vista, es poden apreciar obres de tàpia milloda amb pedra de paredar i calç (tàpia ordinària), tapial amb rajola (tàpia valenciana), mamposteria ordinària, mamposteria acarada i fàbriques de rajola massissa.

El conjunt del castell està format per dos cossos diferenciats (cos principal i cavallerisses) que es connecten per un pati interior. D’aquests dos volums, el principal seria el que dóna al carrer Cisterna, sent la construcció més primitiva. Aquest compta amb quatre altures dividides en multitud d’estades. L’accés a aquesta zona es fa a través del pati interior, podent entrar tant per la planta baixa com pel primer pis. A la part inferior o masmorres, s’accedeix des de l’interior de l’edifici i en aquestes destaquen les seves cúpules de rajola. Al primer pis també es poden apreciar voltes de canó, com passarà en altres sales de l’edifici.

A la planta primera hi ha dues sales diferenciades. La que dóna al carrer Benedito compta amb una coberta de sostre enteixinat i en aquesta es troba la finestra geminada que dota de singularitat a aquesta façana. En aquesta façana es poden apreciar dos finestrals similars. L’altra sala comunica amb el pati interior i destaca per la quantitat de grafits i rascats que es poden llegir i apreciar en les seves parets.

A la planta segona destaca la presència de la cuïna i de la capella. Ambdues molt ben conservades, facilitant la visió de l’aspecte que van tenir antany.

Totes les cobertes d’aquest cos estan resoltes amb teula àrab, excepte un tram que s’ha resolt amb coberta plana, per facilitar els treballs de manteniment.

L’altre edifici es troba a l’altre costat del pati i està compost per dues altures. Aquest cos es va construir amb posterioritat i destaca per ser molt senzill. Les dues plantes es comuniquen per una escala interior i, cadascuna d’elles, estan dividides en dues zones.

La seva estructura està basada en murs de càrrega (tàpia de pedra, tàpia valenciana, tàpia de pedres alineades, mamposteria ordinària, murs de rajola i grans juntes i murs de mamposteria regular), tres pilars de gran secció (amb trams de carreus i rajola) , arcs rebaixats de rajola, sostres de biguetes de fusta amb revoltó ceràmic o tauler de rajola i coberta de teula àrab recolzada sobre tauler de rajola massís sobre llistons de fusta (aquesta és d’una sola aigua que dóna al pati).

Recentment l’edifici ha estat restaurat pel seu ajuntament i en breu estarà obert al públic, encara que ja es realitzen visites guiades per a grups organitzats. La intervenció ha estat tot un èxit i gràcies a ella es pot apreciar les diferents capes que ha anat deixant el pas del temps.

 

 

(Castellano)
Castillos edetanos: El Castillo de Ribarroja
En el núcleo de Ribarroja del Turia existe un castillo que es desconocido por la mayoría de los edetanos. No resulta extraño pensar que en esta gran localidad existiese un edificio tan señorial, pues su situación estratégica y la proximidad al río, ha sido un atractivo para las civilizaciones que han pasado por nuestra comarca.

Durante la época romana, el término de Ribarroja, contaba con numerosas villas rústicas y con tres acueductos, que todavía hoy, resisten el paso de los años. También destaca el poblado del Pla de Nadal, el cual está datado en época visigótica (s.VII-VIII) y es unos de los yacimientos arqueológicos más importante de toda la península Ibérica, dada la escasez de restos datados en estas fechas.

Muchos investigadores afirman que la construcción de dicho castillo, así como su muralla, se produjo en época romana. Este asentamiento tendría una función militar, que aprovecharía su posición respecto al río y a las tierras de cultivo.

Durante el periodo musulmán, se abandona el poblado del Pla de Nadal, el cual se incendia, y se destruye el palacio visigodo (alrededor del 779). De este modo, sus moradores pasaron a habitar pequeñas villas rurales y el antiguo asentamiento militar, que actualmente forma el núcleo antiguo del pueblo. De este modo, el núcleo se transformó y sus defensas se rehicieron y se ampliaron.

Parte de las nuevas murallas se construyeron sobre los basamentos de los muros de época romana. Dichas defensas se hicieron empleando los materiales constructivos que producía el medio próximo y su técnica era distinta a la que habían empleados sus anteriores moradores. Del mismo modo que se rehicieron las murallas, se construyó el actual castillo, el cual también aprovecharía las cimentaciones de antiguas edificaciones (seguramente, los mejores edificios del periodo anterior).

Este nuevo castillo se emplazaría en la calle de la Cisterna, junto a la plaza Eusebio Benedito. Con total probabilidad, se trataba de la morada-palacio de las autoridades de la época.

Con la llegada de la reconquista, Ribarroja se rinde a Jaume I sin que corriese la sangre. De este modo, en 1238, la localidad pasa a manos de su hijo Pedro Fernández Azagra, el cual no tardó en buscar representantes para que controlasen la localidad y cobrasen los impuestos que le pertenecían, los cuales vivirían en el castillo.

En 1348, el Señor de Ribarroja era Ramón Riusech y Moraida. Debido a los conflictos ocasionados por los unionistas, éste debió ampliar y consolidar el recinto amurallado, dotando al conjunto de la localidad de una mayor capacidad defensiva.

Durante los siglos XIV y XV, el pueblo sufrió una remodelación urbanística y se construyeron nuevas viviendas próximas al casco existente. En este periodo, una de las fachadas del castillo pasó a comunicar con la nueva plaza que se hizo tras la demolición de una parte de la muralla.

En el siglo XVI estalló la guerra de las germanías y el señor de Ribarroja se mantuvo leal al rey Carlos I. Así pues, la localidad fue atacada por las fuerzas agermanadas.

De cualquier modo, los vecinos mudéjares de Ribarroja contaron con el apoyo de todos los señores de la localidad, en especial con el de Sancho Cardona Ruiz de Lihori. Éste fue procesado por la Santa Inquisición por negarse a la conversión de sus súbditos. Pero esto no impidió que en 1609 se produjera la expulsión de sus moradores de la villa, dejando el conjunto casi deshabitado.

A lo largo de la historia el castillo ha pasado de unas manos a otras y cabe destacar señoríos como los marqueses de Guadalest, los marqueses de Cáceres y los condes de Revillagigedo (los cuales, recientemente, han hecho importantes donaciones a la localidad).

El castillo:
El castillo es una construcción de gran volumen, tratándose de la fortificación más grande que actualmente existe en la comarca (la superficie total ronda los 1.500 m2). Como se ha dicho anteriormente, el palacio ha sufrido variaciones a lo largo de la historia y por ello se pueden apreciar una gran variedad de soluciones constructivas, dependiendo de la época. De este modo, a simple vista, se pueden apreciar obras de tapial mejorado con mampuesto y cal (tapia ordinaria), tapial con ladrillos (tapia valenciana), mampostería ordinaria, mampostería careada y fábricas de ladrillo macizo.

El conjunto del castillo está formado por dos cuerpos diferenciados (cuerpo principal y caballerizas) que se conectan por un patio interior. De estos dos volúmenes, el principal sería el recayente a la calle Cisterna, siendo la construcción más primitiva. Éste cuenta con cuatro alturas divididas en multitud de estancias. El acceso a esta zona se hace a través del patio interior, pudiendo entrar tanto por la planta baja como por el primer piso. A la parte inferior o mazmorras, se accede desde el interior del edificio y en éstas destacan sus cúpulas tabicadas. En el primer piso también se pueden apreciar bóvedas de cañón, como ocurrirá en otras salas del edificio.

En la planta primera hay dos salas diferenciadas. La recayente a la calle Benedito cuenta con una cubierta de techo artesonado y en ésta se encuentra la ventana geminada que dota de singularidad a esta fachada. En dicha fachada se pueden apreciar dos ventanales similares. La otra sala comunica con el patio interior y destaca por la cantidad de grafitis y rascados que se pueden leer y apreciar en sus paredes.

En la planta segunda se destaca la presencia de la cocina y de la capilla. Ambas muy bien conservadas, facilitando la visión del aspecto que tuvieron antaño.

Todas las cubiertas de este cuerpo están resueltas con teja árabe, salvo un tramo que se ha resuelto con cubierta plana, para facilitar los trabajos de mantenimiento.

El otro edificio se encuentra al otro lado del patio y está compuesto por dos alturas. Este cuerpo se construyó con posterioridad y destaca por ser muy sencillo. Las dos plantas se comunican por una escalera interior y, cada una de ellas, estan divididas en dos zonas.

Su estructura está basada en muros de carga (tapia de piedra, tapia valenciana, tapia de piedras alineadas, mampostería ordinaria, muros de ladrillo y grandes juntas y muros de mampostería regular), tres pilares de gran sección (con tramos de sillares y ladrillo), arcos rebajados de ladrillo, forjados de viguetas de madera con revoltón cerámico o tablero de ladrillo y cubierta de teja árabe apoyada sobre tablero de ladrillo macizo sobre listones de madera (ésta es de una sola agua recayente al patio).

Recientemente el edificio ha sido restaurado por su ayuntamiento y en breve estará abierto al público, aunque ya se realizan visitas guiadas para grupos organizados. La intervención ha sido todo un éxito y gracias a ella se puede apreciar las distintas capas que ha ido dejando el paso del tiempo.

 

 

 

 

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.