Riba-roja concedirà fins a 3.000 euros a emprenedors i autònoms

Riba-roja de Túria

Les ajudes estan encaminades a afavorir l’activitat empresarial, l’autoocupació i l’emprenedoria

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha publicat les bases reguladores previstes per a la concessió de les ajudes en el denominat programa municipals Ribactiva Emprén III a les noves activitats emprenedores del comerç minorista i xicotets comerços. Les ajudes econòmiques previstes en les bases aconsegueixen un total de fins a 3.000 euros per als futurs beneficiaris, en funció del compliment de determinats requisits.

L’objectiu d’aquesta iniciativa municipal passa per secundar i fomentar les mesures encaminades a afavorir la creació de l’activitat empresarial, autoocupació i emprenedoria de persones emprenedors per compte propi que creen un negoci de comerç minorista i afavorir així la generació d’ocupació en el municipi de Riba-roja de Túria i dinamitzar, d’aquesta manera, als empresaris, autònoms, microempreses i petites i mitjanes empreses (pimes) relacionats amb aquestes activitats econòmiques.

Les bases que regulen aquestes ajudes detallen totes aquelles despeses corrents necessaris per a la posada en marxa i funcionament de l’activitat concreta, amb una subvenció econòmica inclosa en el programa Ribactiva Emprén III, però amb la condició que els negocis emprenedors han d’haver sigut donats d’alta en la Seguretat Social, com a alta nova en una activitat corresponent al sector minorista i la prestació dels serveis finals, entre el passat 1 de novembre de 2021 i el 30 de setembre d’aquest mateix any 2022.

La concessió de les subvencions i ajudes contingudes en el programa *Ribactiva III de Riba-roja de Túria s’ha establit a través de la concurrència competitiva amb els criteris de valoració com complir la totalitat dels requisits i la documentació requerida en la convocatòria. Podran ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes com a autònoms, professionals o microempreses comercials definides com a tals i que duguen a terme la seua activitat en el terme municipal, tant la part comercial com la prestació de serveis al consumidor final.

Entre les formes jurídiques previstes cal destacar les persones físiques com a empresaris individuals en règim d’autònom o professional en règim de mútua professional, les societats de responsabilitat limitada, les societats col·lectives, les entitats sense personalitat jurídica com les comunitats de béns i societats civils o les entitats d’economia social, com les cooperatives de treball associat i les societats limitades laborals.

Els futurs beneficiaris hauran de complir, a més, una sèrie de requisits per a tindre accés a les subvencions del pla municipal. L’activitat econòmica ha de desenvolupar-se en el terme de Riba-roja de Túria, la persona o la meitat de les persones emprenedores que figuren en la constitució de l’empresa han d’estar empadronats a Riba-roja de Túria, l’alta de l’activitat ha de figurar entre l’1 de novembre passat i el 30 de setembre pròxim, els possibles beneficiaris s’han de trobar al corrent de les obligacions tributàries i de seguretat social, així com amb el propi ajuntament.

Les despeses subvencionables en la convocatòria estan enfocats a la constitució de l’empresa, com els d’assessorament inicial, notarials o registrals, administració, quotes d’autònoms i altres derivats o similars. A més, es preveuen les despeses corrents i de funcionament com l’arrendament del local comercial, les compres de mercaderies i aprovisionaments, subministraments d’energia elèctrica i comunicacions, reparacions i conservació, consumibles d’oficina, serveis de professionals independents, primes d’assegurances o publicitat.

Les despeses s’estenen, també, a les despeses de Seguretat Social de l’empresari individual o les quotes a càrrec de l’empresa, les despeses d’interessos d’hipoteca vinculades al comerç, les quotes d’associacions de comerciants, cursos de formació, despeses d’elaboració del pla de viabilitat del negoci, despeses de quotes a les associacions empresarials i, finalment, les despeses corrents vinculades a l’activitat determinada.

Les bases reguladores estableixen una ajuda de 2.000 euros per persona, autònoma, professional o microempresa comercial titular d’un negoci exercit en activitat de comerç minorista o xicotets negocis de prestació de serveis. A més, l’ajuda es pot ampliar en 1.000 euros si el beneficiari és una dona, major de 45 anys, persona desocupada més d’1 any en les oficines de Labora, joves fins a 30 anys, persones amb diversitat funcional d’almenys el 35% i, persones amb el risc d’exclusió social, amb l’informe del departament de Serveis Socials.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subratllat la importància “d’aquest programa municipal que s’afig a tots els anteriors programes que s’han dut a terme des de l’inici de la pandèmia en el nostre municipi, amb l’objectiu principal d’ajudar a tots els autònoms, emprenedors i petites i mitjanes empreses (pimes) que s’han vist sacsejades per les conseqüències negatives del covid en el funcionament diari de les seues activitats”.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.