Riba-roja sancionarà amb 3.000 euros a les persones que sol·liciten serveis de prostitució a 200 metres dels centres educatius

Aquesta mesura pretén erradicar aquesta xacra social

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria redactarà una ordenança municipal per a l’abolició de la prostitució en el terme municipal amb l’objectiu de defensar i protegir els drets de les dones en situació de prostitució. La proposta del PSPV ha comptat, a més, amb el suport de Compromís, Podem Riba-roja Pot i de l’Esquerra i, finalment, l’abstenció del Partit Popular, Ciutadans i Vox.

L’impuls d’aquesta ordenança té com a objectiu promoure l’erradicació de la prostitució i altres formes d’explotació sexual a Riba-roja de Túria amb l’objectiu de protegir els drets de les víctimes d’aquesta mena d’activitat. L’ordenança regula les accions que es podran sancionar amb les corresponents multes econòmiques i, a més, advoca per redactar un pla integral per a les dones en situació de prostitució en la localitat.

El projecte contempla una sèrie de normes de conducta en l’espai públic i sanciona aquelles conductes que afavoreixen la demanda i el consum de prostitució, i que perpetua una pràctica sexista, discriminatòria i impròpia d’una societat, plenament, democràtica. Se sancionarà la demanda com a causa principal de l’existència de la prostitució i proposa mesures en incorporar un enfocament integral i inclusiu que garantisca la defensa i protecció de totes les dones en situació de prostitució”.

L’aplicació de l’ordenança s’estendrà als espais, construccions i elements de Riba-roja de Túria com les vies públiques de tota índole del terme municipal, el mobiliari urbà íntegrament, els edificis públics, centres educatius i culturals, els ornaments naturals o artificials, les instal·lacions provisionals col·locades per a esdeveniments, com a mercats itineraris, concert, exposicions culturals, les façanes dels edificis públics o privats –inclosos les porxades i els portals- o els vehicles estacionats en la via pública, entre altres. A més, es podrà aplicar a totes aquelles persones que troben en el terme municipal, al marge de la seua situació jurídica, administrativa i estiguen o no empadronades en el municipi.

Les infraccions tipificades en la futura ordenança estableixen les consideres com a lleus amb sancions d’entre 500 a 750 euros per als infractors, com col·locar, repartir, divulgar o difondre publicitat que promoga, afavorisca o fomente el consum i/o mercat de la prostitució, així com el turisme sexual quan s’utilitze l’espai públic o els elements que l’integren. Seran responsables els qui executen materialment la mateixa, a més dels anunciants.

Les infraccions greus es delimiten a aquelles consistents a sol·licitar, negociar o acceptar directament o indirectament serveis sexuals retribuïts, realitzar qualsevol activitat de caràcter sexual en l’espai públic en diners o en espècie, col·laborar amb els demandants de serveis sexuals en tasques de vigilància, ajudar o alertar sobre la presència d’agents de l’autoritat, a més d’afavorir o promoure el consum de prostitució. Aquestes infraccions se sancionaran d’entre 751 i 1.500 euros.

Finalment, es consideraran infraccions molt greus aquelles que es duguen a terme en espais públics a menys de 200 metres de distància de centres docents o educatius, llocs situats a menys de 200 metres de distància d’un acte públic de naturalesa cultural, festiva o lúdica, amb afluència de públic, i, finalment, els punts que impliquen una major vulnerabilitat per a les persones en situació d prostitució. Les sancions oscil·laran entre els 1.501 i 3.000 euros en total.

Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i, finalment, les lleus prescriuran als sis mesos. La graduació de les mateixes tindrà en compte criteris com la transcendència social de la infracció, la intensitat de la pertorbació ocasionada, l’existència de reiteració i reincidència, la situació d’especial predomine de la persona infractora sobre la víctima o el benefici que haja obtingut de la persona infractora.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que la futura ordenança que entrarà en funcionament “té com a objectiu l’abolició de la prostitució com una forma de violència contra la dona, contindrà una sèrie de sancions econòmiques contra els inductors i demandants de serveis sexuals com una de les causes principals de la seua existència i, finalment, es tracta d’establir un pla d’ajuda per a la reinserció social de les persones víctimes de la prostitució”.Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà