Riba-roja destina 150.000 euros al Servei d’ajuda a domicili

ayuntamiento


L’ajuntament fixa les bases reguladores per a la seua concessió

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat les bases reguladores de les ajudes que es concediran a les persones usuàries del servei d’ajuda a domicili durant l’exercici 2022. L’import global d’aquestes ajudes que es repartiran entre les persones beneficiàries aconsegueix els 150.000 euros que es computarà en el pressupost econòmic ordinari vigent durant aquest any.

L’objectiu de les bases redactades pel consistori és regular les ajudes municipals per a col·laborar en les despeses en els quals incorren les persones beneficiàries del servei d’ajuda a domicili. Aquest servei públic és un programa individualitzat, amb un caràcter preventiu, educatiu i d’atenció a la dependència, compost d’una sèrie de prestacions d’atenció a les persones.

Entre aquestes prestacions cal assenyalar l’atenció personal com a higiene, ajudes i supervisió, medicació prescrita, estimulació i foment d’activitats bàsiques de la vida diària, ajuda a la ingesta d’aliments, recollida i gestió de receptes i documents relacionats amb la vida diària de les persones usuàries. L’atenció se centra, també, en les necessitats del domicili, com la neteja i organització de la llar, realitzar les compres domèstiques o la reparació menor d’utensilis domèstics i d’ús personal.

El servei d’atenció a l’ajuda a domicili de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria inclou, també, el suport psicosocial i familiar, com els acompanyaments, les activitats d’oci i el foment dels hàbits saludables. Entre els requisits que hauran de complir els beneficiaris destaquen estar empadronats a Riba-roja de Túria, persones dependents que no puguen realitzar les activitats bàsiques diàries, sol·licitar l’ajuda en el termini de temps fixat i estar al corrent de les obligacions tributàries. Els beneficiaris hauran d’aportar, a més, la documentació corresponent per a tindre accés a l’ajuda econòmica.

La quantia de la subvenció que rebrà cadascun dels beneficiaris estarà marcat per la Junta de Govern Local de Riba-roja de Túria, a través de la renda per càpita de la persona sol·licitant i d’acord amb les xifres establides en les bases, a raó d’un preu per segment horari. Les persones amb ingressos iguals o superiors a tres vegades a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (Iprem) no tindran dret a la citada subvenció econòmica.

El servei de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria tindrà una duració màxima de 5 hores a la setmana per persona usuària. Les ajudes tindran naturalesa de subvenció i, per tant, no generaran la seua concessió el dret a la continuïtat per a futurs exercicis. Els serveis a prestar estaran condicionats per la situació de necessitat que els genera en cadascun dels beneficiaris.

Les bases contemplen una sèrie de causes d’extinció de les ajudes, com la defunció, renúncia o trasllat de la persona sol·licitant, la desaparició de les circumstàncies o situació de necessitat que va motivar l’ajuda, l’ocultació o falsedat en les dades subministrades, la pèrdua d’algun requisit fixat en les bases, no destinar la prestació econòmica a la finalitat concedida o quan siga municipalizado el servei d’ajuda a domicili.

L’alcalde Robert Raga ha afirmat que aquest servei d’ajuda a domicili “compleix un paper fonamental d’ajuda a tots els nostres majors que necessiten de l’ajuda d’alguna persona externa al seu domicili per a portar el dia a dia en les seues vides quotidianes i, per això, l’ajuntament ha d’aportar la seua part corresponent finançant aquest servei”.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.