Riba-roja subvenciona amb 2.000 euros les obres d’adaptació dels habitatges de majors de 65 anys o persones amb diversitat funcional

vivienda Riba-roja

L’ajuntament amplia el termini fins al 30 de setembre

L’Ajuntament de Riba-roja subvencionarà amb fins a 2.000 euros com a màxim en els habitatges en les quals es duguen a terme obres d’adaptació de les mateixes destinades a les persones majors de 65 anys o amb una diversitat funcional superior al 33%.

En les zones comunes dels edificis plurifamiliars en els quals es realitzen aquest tipus d’actuacions la quantitat subvencionable augmentarà fins als 6.000 euros. El termini de sol·licituds acaba el 30 de setembre.

Aquesta iniciativa té com a fonament principal l’adequació en matèria d’accessibilitat dels edificis d’habitatges ocupats per persones majors de 65 anys o amb una diversitat funcional superior al 33%, a més d’ajudar en el foment de l’economia local a través de les obres que es duguen a terme en cadascuna de les sol·licituds de subvencions aprovades per l’ajuntament de la localitat, tant en habitatges unifamiliars com en les plurifamiliars.

Les obres estan referides a aquelles relacionades amb els serveis higiènics, amb intervencions que milloren la mobilitat i faciliten la higiene personal, com per exemple la substitució de les banyeres per dutxes, la redistribució dels aparells sanitaris, la instal·lació de productes de suport com a agafadors o les barres, el canvi d’aixeteria o, finalment, l’ampliació i/o el canvi de sentit de l’obertura de les portes o la col·locació de les portes corredisses.

En la resta dels habitatges es preveu la instal·lació d’ajudes tècniques amb agafadors o barres, l’ampliació i/o canvi de sentit de l’obertura de les portes o col·locació de les portes corredisses o la instal·lació d’elements d’avís, com a senyals lluminosos o sonors. Quant als elements comuns en els edificis s’inclou la instal·lació d’elements per a la millora de l’accessibilitat en accessos i xicotets desnivells, amb rampes, plataformes elevadores verticals i inclinades i els ascensors.

Les actuacions inclouen, a més, la instal·lació d’informació o d’avís, senyals lluminosos o sonors que faciliten l’orientació en la utilització de les escales i els ascensors. A més, es consideraran subvencionables aquelles actuacions que suposen, en la pràctica, una millora en les condicions d’accessibilitat dels edificis i dels seus accessos, com la supressió dels escalons de les escales o la formació de rampes, entre altres. Prèviament, serà necessària l’obtenció de la pertinent llicència d’obres o la declaració responsables d’obres, en funció de les característiques de l’actuació a realitzar en aquestes.

Les bases reguladores estableixen que els beneficiaris de les ajudes podran ser les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats o propietaris o propietàries únics d’edificis de caràcter predominant residencial, en les quals, a més, haurà de viure com a mínim una persona major de 65 anys o amb diversitat funcional superior al 33%. Els arrendataris d’immobles amb autorització del propietari podran ser, també, beneficiaris.

La quantia de les ajudes serà del 50% del pressupost protegit de l’actuació, amb un màxim de 2.000 euros per habitatge i un màxim de 6.000 euros per a actuacions en zones comunes d’edificis plurifamiliars. Cal destacar que, si el cost total de les obres executades fora inferior al cost aprovat, tal com s’indica en la documentació aportada, llavors l’import de la subvenció es recalcularia de manera proporcional a les obres realment executades. En el cas contrari, un cost final al previst inicialment, llavors no variaria l’import.

Les ajudes estan previstes mitjançant un sistema de règim de concurrència competitiva a través del qual es valoraran una seriosa de criteris a l’hora de calcular la puntuació final. D’aquesta manera, la situació funcional es determinarà amb un màxim de 15 punts, en funció del grau de dependència: 5 punts el grau I, altres 10 en el grau II i 15 punts en el grau III. El nombre de persones majors de 65 o amb diversitat funcional s’atorgarà amb 3 punts en el cas de 2 persones, altres 5 punts quan es tracte de 3 persones i, finalment, 10 punts per a 4 o més persones.

A més, l’antiguitat de l’edificació tindrà un màxim de 15 punts, entre 20 i 30 anys tindran 5 punts, entre 31 i 50 anys altres 10 punts i, finalment, més de 50 anys rebran 15 punts. Altres criteris de valoració són les actuacions a executar per empreses locals amb domicili local a Riba-roja de Túria tindran 10 punts i si l’immoble inclòs en la proposta dels sol·licitants disposa de l’informe d’avaluació rebrà 20 punts.

L’alcalde Robert Raga ha afirmat que aquestes actuacions “són una eina important perquè els edificis i els habitatges es puguen adaptar per a les persones majors i, especialment, per a totes aquelles amb diversitat funcional; aquesta iniciativa és fonamental perquè qualsevol persona puga desenvolupar una vida el més digna possible en el seu dia a dia i, per això, l’ajuntament ha disposat la preceptiva partida pressupostària”

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà