Comerç local, el motor de l'Economia dels pobles

Serra aprova una ordenança contra la prostitució amb multes de 3.000 euros

ayuntamiento de serra

És aplicable a les persones que es troben en el terme municipal i a menors entre 14 i 18 anys

L’Ajuntament de Serra ha aprovat una ordenança municipal abolicionista de la prostitució i l’explotació sexual amb l’objectiu de protegir els drets de les víctimes en la qual estableix un règim sancionador d’entre 500 i 3.000 euros.

L’ordenança és resultat de l’acord plenari del passat 30 de juny, al qual no s’han presentat reclamacions, per la qual cosa queda aprovat definitivament, segons publica aquest divendres el Butlletí Oficial de la província de València.

Articula una sèrie de mesures de caràcter jurídic i recursos psicosocials per a defensar i protegir les dones víctimes de prostitució i d’explotació sexual, i per a garantir la convivència en l’espai públic de manera que tota la ciutadania puga exercir lliurement els seus drets.

El text considera víctimes a totes les dones en situació de prostitució, sanciona la demanda com a causa principal de l’existència de la prostitució i proposa mesures que van més enllà de l’àmbit sancionador, en incorporar un enfocament integral i inclusiu que garantisca la defensa i la protecció de totes les dones en situació de prostitució.

Estableix una sèrie de normes de conducta en l’espai públic i sanciona aquelles conductes que afavoreixen la demanda i el consum de prostitució, “perpetuant una pràctica sexista, greument discriminatòria i impròpia d’una societat democràtica”, segons recull l’ordenança.

L’ordenança, que es fonamenta en disposicions regulades en el dret internacional, estatal i autonòmic, és aplicable a les persones que es troben en el terme municipal, estiguen o no empadronades en el municipi, i a menors entre 14 i 18 anys.

No obstant això, per als infractors menors d’edat preveu substituir les sancions econòmiques per activitats de servei públic amb interés social i valor educatiu.

El règim sancionador estableix multes de 500 a 750 euros per a infraccions lleus (col·locar o repartir publicitat que afavorisca o fomente el consum i/o mercat de la prostitució en l’espai públic); i de 750,01 a 1.500 euros per a les greus (sol·licitar, negociar i acceptar serveis sexuals retribuïts, o realitzar activitat sexual en l’espai públic a canvi de retribució o una altra contraprestació).

En el cas de molt greus, la sanció serà de 1.500,01 a 3.000 euros quan es duguen a terme a menys de 200 metres de centres educatius o altres llocs d’afluència infantil, espais destinats a celebracions amb públic, punts de “major vulnerabilitat” pel seu aïllament, escassetat d’il·luminació, proximitat a vies de circulació i espais que dificulten la fugida.

Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos.

La imposició de les sancions es guiarà per l’aplicació del principi de proporcionalitat, tenint en compte la transcendència social de la infracció, la intensitat de la pertorbació ocasionada, reiteració i reincidència, l’especial predomini de l’infractor sobre la víctima i el benefici que haja obtingut l’infractor.

L’Ajuntament de Serra aprovarà un pla municipal d’acció integral per a dones en situació de prostitució que comprendrà i coordinarà totes les mesures i actuacions destinades a les dones en situació de prostitució i víctimes d’explotació sexual que es troben en el terme municipal, amb la finalitat que puguen integrar-se social, econòmica i laboralment en la societat.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà