Riba-roja destina 10.000 euros a les activitats de les associacions de veïns

asociaciones vecinos Ribarroja

L’Ajuntament convoca les ajudes per a l’any 2024

L’Ajuntament de Riba-roja ha publicat les bases per a la concessió de les subvencions destinades a les associacions de veïns amb un import global de 10.000 euros que es distribuiran a través del sistema per concurrència competitiva.

Les subvencions tenen com a finalitat contribuir en les despeses prepagables al 100% realitzats per associacions de veïns sense ànim de lucre.

Les ajudes estan encaminades a la consecució d’una major relació social, cultural i participada no sols en el marc d’actuació sinó, també, per al conjunt dels veïns de la localitat.

Les subvencions consistiran en una col·laboració econòmica prepagable al 100% per al desenvolupament de les activitats que es planifiquen dins del programa corresponent durant tot l’any 2024.

La concessió de les subvencions s’efectuarà dins del termini legal i en la forma prevista sempre que complisquen els requisits com a associació de veïns de barris o urbanitzacions legalment constituïdes, celebrar actes amb caràcter anual de tipus cultural, tallers, esdeveniments o promoguen la participació ciutadana, estar inscrites en el registre municipal d’associacions, sol·licitar la concessió en el termini previst o estar al corrent de totes les obligacions tributàries i fiscals de l’ajuntament, entre altres.

La fase de justificació de l’import prepagat, despeses justificables i no justificables haurà d’incloure la memòria d’actuació de l’activitat subvencionada, la relació de factures i totalitat de despeses amb el corresponent tiquet de caixa, la declaració jurada que les factures presentades no s’han utilitzat en altres subvencions, una memòria detallada de les activitats realitzades o la declaració responsables d’altres subvencions.

Entre les despeses que es podran justificar destaquen les retribucions i despeses de personal afectes a l’activitat, despeses corrents de la realització de les activitats objecte de la subvenció, assegurances d’accidents o responsabilitat civil, despeses d’assessoria fiscal, laboral o comptable, despeses pericials, notarials, registrals i d’administració relacionats amb l’activitat, tributs com l’IVA, l’adquisició de material d’oficina no inventariable, a més d’altres despeses publicitàries i de propaganda, organització de reunions o esdeveniments.

No seran subvencionables la realització de despeses d’inversió, adquisició de mobiliari, equips informàtics o de telefonia, inversions finançades mitjançant arrendament, interessos deutors dels comptes bancaris, sancions administratives i penals o impostos indirectes susceptibles de recuperació.

Altres despeses que les entitats veïnals no podran incloure són les despeses extra d’hotel i despeses sumptuàries, despeses derivades de celebracions gastronòmiques, rendiments financers, despeses i pagaments realitzats fora dels terminis d’execució del projecte, despeses associades a personal que no impute hores directament al projecte o els honoraris i indemnitzacions de qualsevol tipus als òrgans directius de l’entitat financera.

Els criteris objectius d’atorgament de la subvenció estaran determinats en un 50% sobre el total, és a dir, 5.000 euros a través d’un criteri proporcional al nombre d’habitants censats a la urbanització d’acord amb les dades del padró municipal i l’altre 50%, els 5.000 euros restants, de forma equitatiu entre el nombre d’associacions que presente sol·licitud dins del termini.

L’alcalde Robert Raga ha afirmat que esta línia d’ajuda “suposa una ajuda important per al desenvolupament d’una labor ingent i lloable per part de les associacions de veïns ja que servixen per a cohesionar i vertebrar a la societat del municipi a través de les activitats i esdeveniments que organitzen i celebren al llarg de l’any”.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà