Riba-roja duplica fins a 16.000 euros les ajudes a la cistella de la compra dels celíacs

celiacos

L’ajuda està destinada a la compra d’aliments sense gluten

L’Ajuntament de Riba-roja ha previst una partida de 16.000 euros, el doble que el passat any, subvencions per a ajudar en les despeses que les persones diagnosticades mèdicament amb la celiaquia han d’assumir diàriament per a consumir determinats aliments i productes sense gluten.

Les bases reguladores per a la concessió de les ajudes d’aquesta patologia estableixen la finalitat de finançar la compra d’aliments elaborats, tractats o preparats per a respondre a les necessitats particulars de persones amb un diagnòstic mèdic de celiaquia i, d’aquesta manera, ajudar en la minoració del cost econòmic afegit que suposa la malaltia per als afectats.

L’obtenció d’aquestes ajudes porta aparellada una sèrie de requisits que els beneficiàris hauran de complir, com estar diagnosticada de celiaquia, estar empadronats durant 2022 a Riba-roja, no incórrer en cap circumstància que ho impedeixi segons el detall de la llei general de subvencions, haver presentat la sol·licitud i la documentació en el termini previst i estar al corrent de les obligacions tributàries i les corresponents a la Seguretat Social.

La sol·licitud s’acompanyarà, al seu torn, de la còpia del llibre de família, l’informe de diagnòstic de la celiaquia, la relació de les despeses subvencionables amb l’especificitat del nombre de despeses, data, factura, proveïdors i concepte, la còpia de les factures corresponent a cada despesa i justificant del pagament i el model oficial de la fitxa de manteniment de tercers del sol·licitant per a fer efectiu l’ingrés econòmic.

El valor de l’ajuda atorgada a cada beneficiari es calcularà dividint la quantitat total pressupostada entre les sol·licituds degudament presentades en la convocatòria, no podrà excedir-se la subvenció a la quantitat finalment justificada mentre que la quantitat sobrant es repartirà de manera proporcional entre la resta dels beneficiaris, sempre que es continuïn complint amb el requisit de justificar degudament la quantitat subvencionada.

El potencial beneficiari haurà d’aportar una còpia de la factura corresponent a cada despesa i justificant de pagament i amb una còpia aportada on figurarà el número de despesa o les despeses justificades amb la factura, a més, les factures hauran d’estar expedides a nom de la persona diagnosticada, expedides l’any 2022, ajustades al contingut exigit en el reglament sobres les obligacions de facturació, factures on constarà que els productes són especialitzats per a persones celíaques i, finalment, còpia de les factures amb el número de despesa al qual serveix com a justificació de la factura.

A més, no hauran d’incórrer en algunes de les circumstàncies contemplades en la llei de subvencions i per a això hauran de signar una declaració responsable davant l’ajuntament com a entitat concessionària de l’ajuda econòmica, a la qual cal afegir altres normes com haver presentat en termini i forma la sol·licitud i la documentació necessària segons la disposició corresponent en les bases reguladores municipals.

L’alcalde Robert Raga ha afirmat que aquestes ajudes als celíacs “són un programa essencial que des d’aquest equip de govern implantem fa uns anys en la localitat per a atendre les necessitats econòmiques de les persones afectades per aquesta patologia, la vida de la qual està supeditada en tot moment a l’absència del gluten en els seus aliments i, per això, hem apostat per duplicar aquestes ajudes a la vista de l’enorme acolliment entre la societat local”.
Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà